به سایت شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایاصدر خوش آمدید.

Projects

ادامه مطلب
تخمین توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی برق با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

تخمین توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی برق با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

ادامه مطلب
سیستم هوشمند فازی ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

سیستم هوشمند فازی ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان