به سایت شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایاصدر خوش آمدید.

Projects

ادامه مطلب
طراحی و پیاده سازی نرم افزار ثبت و پایش داده و مدارک فرآیندهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ثبت و پایش داده و مدارک فرآیندهای صنعتی

ادامه مطلب
تخمین توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی برق با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

تخمین توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی برق با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

ادامه مطلب
سیستم هوشمند فازی ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

سیستم هوشمند فازی ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان