به سایت شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایاصدر خوش آمدید.

تخمین توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی برق با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

بازدیدها: 22

هدف پروژه

1-    تخمین حداکثر توان قابل استحصال نیروگاه که جهت کارایی و اقتصادی بودن عملکرد یک نیروگاه و توسعه ی انسانی بسیار حائز اهمیت است.
2-    تخمین توان تولیدی نیروگاه از روز یا ساعاتی قبل که جهت اعلام به واحد دیسپاچینگ و کاهش نرخ جریمه نیروگاه بسیار اهمیت دارد.

نتایج پروژه

ارائه یک دستیار هوش مصنوعی برای مدیریت نیروگاه، جهت پیش بینی توان تولیدی